!

ТОВ 'МІКРОНКЕПІТАЛ' ТОВ «МІКРОНКЕПІТАЛ» є членом «Професійної Асоціації учасників Ринків капіталу та Деривативів (ПАРД) – професійного об’єднання на фондовому ринку України».

Депозитарна діяльність

Повiдомлення


Депозитарна діяльність

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІКРОНКЕПІТАЛ" (Код за ЄДРПОУ 35201415) пропонує наступні послуги:

Послуги професійної діятельності Депозитарної установи:

-         Відкриття рахунків у цінних паперах;

-         Облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах депонентів;

-         Обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів (зарахування, списання  та переказ цінних паперів);

-         Обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів;

-         Надання інформаційних довідок та виписок по операціям та стану рахунків у цінних паперах;

-         Надання інформаційних та консультаційних послуг для вашої надійної роботи.


Тарифи для фізичних осіб

Тарифи для юридичниx осіб

Внутрішнє положення про депозитарну діяльность депозитарної установи

Додатки до внутрішнього положення про депозитарну діяльность депозитарної установи

Тарифи для юридичниx осіб ICI
28.08.2018.

  Додатково повідомляємо про підписання з депозитарною установою-правонаступником договору
про подальший облік та обслуговування прав на цінні папери депонентів, що в установленому
порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах у Депозитарній установі.
        Депозитарною установою-правонаступником є Приватне акціонерне товариство "Альтера Фінанс"
(ідентифікаційний код юридичної особи 30702104, ліцензія на провадження депозитарної діяльності
депозитарної установи серія АЕ № 286622 від 10.10.2013 р., яка видана НКЦПФР).
Місцезнаходження: 03040, м. Київ, проспект Голосіївський, буд. 70, кімната 405
тел./факс, (044) 227-50-05, адреса електронної пошти depo@altera-finance.com

 

24.07.2018.

Депозитарна установа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІКРОНКЕПІТАЛ" повідомляє, що позачерговими загальними зборами учасників ТОВ ″МІКРОНКЕПІТАЛ″, які відбулися 18 липня 2018 року, прийнято рішення про припинення провадження діяльності депозитарної установи.

Емітентам, з якими укладено договори про відкриття/обслуговування рахунків власників, відповідно до вимог пункту 12 розділу V Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 січня 2014 року N 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2014 року за N 241/25018, необхідно обрати нову депозитарну установу для відкриття/обслуговування рахунків власників.

Депонентам, з якими укладені договори про відкриття/обслуговування рахунку у цінних паперах необхідно закрити рахунок у цінних паперах, що обслуговуються відповідно до цих договорів в термін до 19 вересня 2018 року.

У разі незакриття рахунку у цінних паперах до 19 вересня 2018 року цінні папери, права на які обліковуються на такому рахунку в цінних паперах, будуть надалі обліковуватися на рахунку в цінних паперах Депозитарної установи, який залишається після припинення Депозитарною установою депозитарної діяльності депозитарної установи в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію цінних паперів, управління яким здійснює уповноважений на зберігання, для обліку цінних паперів тих її депонентів, що не закрили свої рахунки в цінних паперах в установленому порядку, або у депозитарній установі-правонаступнику - у разі передання Депозитарною установою своїх повноважень у частині обслуговування рахунків депонентів іншій депозитарній установі;

не пізніше 17 серпня 2018 року  на офіційному сайті Депозитарної установи та на офіційному сайті Центрального депозитарію цінних паперів буде розміщено інформацію про укладення договору з депозитарною установою-правонаступником або про передачу до уповноваженого на зберігання всіх документів, баз даних, архівів баз даних Депозитарної установи, інформації щодо депонентів, які не закрили рахунки в цінних паперах, та цінних паперів / прав на цінні папери, які обліковувалися на їх рахунках станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, та невиплачених Депозитарною установою коштів за цінними паперами особам, що мають право на їх отримання.

Виконання операцій щодо цінних паперів таких депонентів (крім корпоративних операцій емітента, безумовних операцій, зокрема на підставі виконавчих документів, визначених Законом України "Про виконавче провадження", розпорядження уповноваженої особи реєструвального органу про скасування реєстрації випуску цінних паперів, звернення заставодержателем стягнення на цінні папери, які є предметом застави, у позасудовому порядку до депозитарної установи-правонаступника) може бути відновлено виключно після звернення цих власників до:

уповноваженого на зберігання та переказу належних їм цінних паперів до обраної ними депозитарної установи;

депозитарної установи-правонаступника щодо укладення договору про обслуговування рахунку у цінних паперах або переведення належних їм цінних паперів, прав на цінні папери до обраної ними депозитарної установи.


Про компанію

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІКРОНКЕПІТАЛ"
(Код за ЄДРПОУ 35201415)
Торговець цінними паперами та Депозитарна установа у Києві

Контакти

Україна, 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд.16-22
Тел./факс (099) 095-75-05